Ayaw Pagduha-duha

 

Ayaw pagduha-duha sa imong kinbuhi

Kung unsa ang padulngan sa imong kapalaran

Si Jesus mouban sa malisud nga mga dalan

Sa bukton niya agakon ug sapnayon

 

Ayaw ug kalibugi ang imong kaugmaon

Si Jesus lang sangpita kay siya duol pa

Siya matinagdanon ug maloloy-on

Dili ka niya biyaan ug talikdan

 

Choru:

Subaya lang padayon lang

Ang dag-anan hapit na makuptan

Lig-una lang ang imong kaugalingon

Kay ugma imo na sab ang panahon

 

Ayaw ug paghilaki ang kasakit sa kinabuhi

Kini molabay lang sama sa alindahaw

Unya mawala na ang mga pagbalata

Kong si Jesus ang imong tan-awon

 

Ayaw ug kabalaka sa daghan nga problema

Kini may kasulbaran sa unahan

Unya mapulihan sa panahon nga malipayon

Kung si Jesus ang imong paharion

 

 

 

 

 

 

Hits 461 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar