Balik sa Dios balik gayud

Balik sa Dios talikdan mong sala mo

Ang Dios andam sa pagdawa kanimo

Nagahulat siyang mapailubon

 

 

Choru:

Balik sa Dios balik gayud

Nagahulat s’ya kanunay

Pagkadaku sa gugma niya

Balik sa Dios balik gayud

 

Kaanugon ang Dios imong talikdan

Siya ra ang atong manlalaban

Nagahulat siya sa hilabihan

Balik sa Dios balik gayud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hits 404 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar