Mangandam

Ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan

Daghang pagsulay nga atong naagian

Gikinahanglang mangandam

Ginoo lang ang saligan

 

Dili na maglangan, aron dili masirhan

Ohhhh…magmainampuon ta

Oh….magmadasigon

Oh…..igsuon magapadayon lang

 

Kuros:

Mangandam ta karon daan kinaiya usbon

Langit nga atong ginahandum, atong pag-adtuon

Walay duha-duha atong Makita siya

Kasing2x itugyan ta kasakit mahanaw na

 

Busa sa pagpangalagad, kanunay nga magmatngon

Tanan panahon aron nga magmalig-on

Kinahanglan bag-uhon kinaiyang bakakon

Aron maangkon kinabuhi nga dayon

 

Hits 247 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar