Matag Pitik sa Orasan

Kasamtangan naga sud-ong sa atong kaugmaon
Nga daw walay kasigurohan kon kita kasaligan
Nagalakaw nga daw halap ang panan-aw
Pagtoo nasalipdan nisubay sa hiwi nga dalan

 

 

Chorus:

Ayaw gayod kalimti ug kanunay hinumdumi

Matag pitik sa orasan dunay kahulugan

Ang tanang binuhatan gitan-aw sa Dios Amahan

Matag gutlo siya atong saligan

 

 

Hinumdumi kinabuhi adunay utlanan

Walay usa nga nasayod kanus-a bawian

Paniguro kay ang yawa naming kamot

Sa pagguba sa atong kaugmaon kini sa Dios dili mawala.

 

 

 

 

Hits 444 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar