Pagluwas

Pagluwas ni Jesus sa kalibutan

Tulo sila gilansang pagdungan

Si Jesus gitung-an

Sa walag too nga tulisan

 

Hinumdumi si Jesus nag-antus

Gisagpa gilatus ug gigapus

Gisikaran ug gilatus napangus

Dayon gipapas-an sa krus

 

Ang usa sa duha ka tulisan

Si Jesus ang giyaga-yagaan

Kung anak ka sa Dios

Nan manaug ka nianang krus

 

Ang usa sa duha ka tulisan

Mihangyo sa iyang manlalaban

Hinumdumi ako kang tua kana

Sa paraiso

Hits 374 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar