Suba

Unahan didto sa suba

May puloy-ang dayon

Didto unya walay kagul-anan

Unsa mokoyog ba ikaw uban kanako

Igsoon ko ayaw na paglangay-langay

 

Chorus:

Maoy handom sa kasing-kasing ko

nga masulob-on

Nga makapuyo gayod didto

Pagkatahum puloy-an ni Jesus giandam

Alang sa tanan nga nagtuman

Busa manlakaw na kita samtang may hayag pa

Kay kon mangitngit, wala nay makapanaw

 

Samtang kita magapanaw

Batnan tang pailub

Kay hilabihang pagkalayua

Mga dalan nga malisod pagasubayon ta

Kay sa unahan duna tay puloy-an

 

 

 

 

Hits 240 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar