Agos ng Tubig

Agos ng tubig sa batis ay lumalagaslas

Sa mga bato sa tabi ito'y humahampas
Batis na walang tigil sa pag-agos
Na kung saan marami ang nabubuhay
Marami ring namamatay

Koro
Agos ng batis sa buhay ng tao
Tumatakbong sabay ito sa dagat
Na ang wakas ang tungo
Ang buhay mo sa Diyos nanggagaling
Sa Diyos mo rin itagubilin
Gamitin mong pagpapala
Sa buhay ng iyong kapwa

 

Ang buhay ng mga tao dito sa mundo
Ay tulad ng isang batis
Umaagos nang kay bilis
Mahirap man kung iisipin
Ngunit kung iyong iibigin
Batis man sa agos mo
Kay tuwang namamasdan

Hits 455 Rating: 0
Rate:

0 Comments

avatar